VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.sharks-shop.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom.

Kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. S týmito podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky.

Každý zákazník, ktorý chce objednať tovar prostredníctvom nášho elektronického obchodu
www.sharks-shop.sk
, je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje. V prípade, že tak neurobí môže byť odoslanie tovaru odmietnuté.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na WWW stránkach, katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať:
a.) bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru;
b.) vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR;
c.) vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamy záručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim, je osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platný občiansky preukaz poverenej osoby.

4. Objednávka tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu
www.sharks-shop.sk
sú záväzné.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie (bod 8.), s ktorými súhlasí.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru a zaplatenie kúpnej ceny.

Predávajúci si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (napr. Množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a i.) Vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky alebo písomne). Odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu
www.sharks-shop.sk
, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Všetky osobné údaje zákazníkov sú chránené pred zneužitím a nie sú poskytované tretím osobám.

Ceny uvedené v cenníku sú konečné.

5. Predajná cena

Predajné ceny uvedené v e-shope
www.sharks-shop.sk
sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti pri dodaní tovaru kupujúcemu. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

6. Doprava, doba dodania

Ak je tovar skladom, je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Tovar označený štatútom k dispozícii bude expedovaný od 3 dní, najneskôr však do 10-tich dní po potvrdení objednávky. V prípade, že nie je na sklade, bude prevádzkovateľ e-shopu kupujúceho informovať (telefonicky, e-mailom, prípadne SMS) o možnom termíne dodania. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke - kúpnej zmluve na jeho účet.
Zvolenými prepravcovi tovaru sú služby TopTrans a Geis. Obe prepravnej spoločnosti dodávajú objednaný tovar na uvedenú adresu zákazníka maximálne 3 dni po odovzdaní zásielky prepravcovi.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad tieto poznamenať na prepravnom liste a bezodkladne ich písomne ​​oznámiť dodávateľovi. Ak je tovar zaslaný na dobierku, je vodič prepravca oprávnený prevziať dobierku a prevzatie peňazí potvrdí na prepravnom listu.U tovaru nad rámec štandardnej hmotnosti je účtované individuálne prepravné podľa cenníka zmluvného prepravcu TopTrans alebo Geis.

Cena dopravy je 4 €. do 50 kg

Cena dopravy je 15 € do 75 kg

Cena dopravy je 20 € do 100 kg

(ceny bez DPH)

7. Vrátenie tovaru

Zákazník má právo podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (pomocou internetu). Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru, vykazuje ak dodaný tovar vadu, postupuje kupujúci podľa reklamačného poriadku.

Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar poslať späť v uvedenej lehote dodávateľmi, a to za týchto podmienok:

a.) zákazník svoje rozhodnutie k odstúpeniu od zmluvy deklaruje telefonicky a svoje požiadavky konkretizuje písomne ​​v zásielke u tovaru, ktorý bude vracať;

b.) tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale;

c.) tovar musí byť nepoškodený a kompletný s originálnym dokladom o kúpe;

d.) v žiadnom prípade tovaru neposielať predávajúcemu na dobierku! Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžuje sa tým doba na vybavenie vrátenia.

Pri nesplnení uvedených podmienok môže predávajúci voči spotrebiteľovi uplatniť nároky plynúce z jeho bezdôvodného obohatenia v zníženej hodnoty vráteného tovaru.

Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu sumu (kúpna cena tovaru + poštovné v čase objednania) vopred dohodnutým spôsobom.

Vrátený tovar zasiela zákazník na svoje náklady.

8. Reklamácia tovaru a vrátenie peňazí

Záručná doba na výrobné vady je u všetkých produktov 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. Bazarový tovaru a pod.). Miestom uplatnenia reklamácie je autorizované servisné stredisko predávajúceho. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
Prípadná reklamácia sa musia uplatniť u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená a to bez zbytočného odkladu ihneď po zistení závady.

K reklamácii je potrebné predkladať tovar riadne vyčistené a suché, zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu. K reklamovanému výrobku je potrebné priložiť popis závady, spôsob vybavenia reklamácie, kópiu faktúry a záručný list. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie pošlú výrobok späť zákazníkovi, príp. ho vyzvú k prevzatiu opraveného tovaru.

Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, prípadne technologického postupu. Tieto chyby sa zvyčajne prejavia už po krátkej dobe užívania.

V prípade odstrániteľnej chyby má zákazník nárok na bezplatnú záručnú opravu.

V prípade vady neodstrániteľnej má zákazník nárok na vrátenie peňazí alebo na výmenu tovaru za bezchybný.

Zákazník je povinný pri reklamácii v rámci zákonnej záruky preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, najlepšie za pomoci dokladu o kúpe.

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne ​​dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. Expedičných a dopravných nákladov). Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.
10. Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Prijat'
Tento web používa cookies na dosiahnutie potrebnej funkcionality súbory cookie. Ďalším jeho použitím s týmto súhlasíte.Ďalšie informácie