Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

obchodné spoločnosti 
Steen QOS, s.r.o. 
so sídlom Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice, Česká republika 
identifikačné číslo: 27972941 
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 19483 
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sharks-shop.sk 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia nasledujúcimi zákonmi: 

    Zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, 

    Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodných korporáciách, 

    Zákon č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa, 

    Zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov. 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. 

Prevádzkovateľ je platiteľom DPH. 

1. Úvodné ustanovenia 
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti Steen QOS, sro, so sídlom Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice. Česká republika, identifikačné číslo: 27972941, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 19483 ( ďalej len “predávajúci”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len “občiansky zákonník”) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.sharks-shop.sk (ďalej len “webová stránka”), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len “webové rozhranie obchodu”). 

1.2 Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Výnimky, kedy sa obchodné podmienky na tieto prípady nevzťahujú, sú uvedené v jednotlivých častiach. 
1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 
1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. 
1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

2. SPRÁVA OBJEDNÁVKY A INFORMOVANOSŤ 
2.1 Po odoslaní objednávky už kupujúci k objednávke nemá prístup, všetky zmeny je nutné konzultovať s predajcom. 
2.2 Predávajúci kupujúcemu potvrdí elektronicky zaradenie objednávky do systému, po odoslaní objednávky kupujúcim. 
2.3 Kupujúci je nasledovne informovaný o ďalších krokoch ohľadom jeho objednávky na elektronickú adresu kupujúceho, zadanú v objednávke. Túto emailovú adresu považuje predávajúci za správnu a platnú a neručí za nedoručenie emailov vzniknutých z dôvodu nedbanlivosti kupujúceho, ktorý zadal nesprávnu adresu. 
2.4 Zmeny v objednávke popr. jej zrušenie pred expedíciou je možné nahlásiť na telefónnom čísle každý deň PO – PIA od 7,30 do 16:00 hodín +420 737 475 898 alebo na emailovej adrese odbyt@sharks-cz.cz

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 
3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 
3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Výnimku tvoria viditeľne nízka cena spôsobená možnú systémovú chybou, ktoré už predávajúci nemohol zabrániť, v tomto prípade má Predávajúci nárok na zrušenie objednávky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 
3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a slovenský republiky. 
3.4 Na webovom rozhraní obchodu sú uvedené všetky dostupné informácie o daných produktoch. V prípade fotografií je vždy do istej miery brať do úvahy, že fotografie sú ilustratívneho charakteru, farby sú veľmi individuálne vnímané. Zobrazenie farieb sa obmieňa podľa použitého počítačového hardvéru. Farebné odlíšenie medzi zobrazením na obrazovke a reálnym produktom je preto nevyhnutné. Z toho dôvodu je kupujúci povinný si starostlivo preštudovať aj popis produktu a v prípade neistoty kontaktovať predajcu, pre upresnenie detailu produktu. 
3.5 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 
3.5.1 objednávanom tovaru (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), 
3.5.2 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, 
3.5.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”) a 
3.5.4 fakturačné a dodacie informácie o zákazníkovi, menovite meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu. 
3.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “OBJEDNAŤ”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za možné problémy vzniknuté zlým zadaním informácií v objednávke. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”). 
3.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). 
3.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamžikom expedície zásielky, o ktorej je kupujúcemu zaslané avízo elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 
3.9 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby. 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 
4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 
• v hotovosti v sídle firmy na adrese Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice, Česká republika 
• v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke 
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho pre Českú republiku číslo účtu 5428067399/0800 vedený u spoločnosti Česká spořitelna (ďalej len “účet predávajúceho pre SR”), pre Slovenskú republiku číslo účtu 4016467965 / 7500.vedený u spoločnosti ČSOB (ďalej len “účet predávajúceho pre SK “), 
• bezhotovostné platobnou kartou, 
• platbou na faktúru, po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. 
• paypal 
 
4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vč. DPH. 
4.3 Predávajúci má právo od kupujúceho požadovať zálohu či inú obdobnú platbu. O tejto skutočnosti je vždy kupujúci informovaný pred uzatvorením kúpnej zmluvy. 
4.4 Splatnosť v prípade platby na faktúru je 14 dní od dátumu vystavenia, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, pričom Kupujúci je povinný uhradiť sumu tak, aby v deň splatnosti faktúry bola už pripísaná na účet predávajúceho, inak sa Kupujúci ocitne v omeškaní. O platbu na faktúru je dôležité zažiadať a Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie tejto žiadosti s udaním dôvodu. Pokiaľ platba nebude pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v deň splatnosti, je právom predávajúceho vymáhať za každý pracovný deň omeškania pokutu vo výške 5% z kúpnej ceny. 
4.5 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. 
4.6 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade nepridelení variabilného symbolu alebo iné chyby kupujúceho počas bezhotovostné platby, predávajúci nezodpovedá za prípadné predĺženie doby dodania, než sa situácia vyrieši. 
4.7 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. 
4.8 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Zľavy sú vždy časovo obmedzené. O zľave je kupujúci informovaný z obchodných oznámení zasielaných na email kupujúceho, na internetovej stránke predajcu alebo z propagačných materiálov. 
4.9 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad. Daňový doklad – faktúra nahrádza v tomto prípade záručný list. 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Od kúpnej zmluvy taktiež nemožno odstúpiť v prípade, že tovar bolo nakúpené na podnikateľské účely – teda v objednávke zákazník uviedol IČO alebo DIČ. 
5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu vždy oznámené v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. 
5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Ak tovar nebude do 14 dní od zadania odstúpenia od zmluvy doručený predávajúcemu, bude odstúpenie vyhlásené za bezpredmetné a neplatné a na základe toho bude zrušené. 
5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od vybavenia odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než 
mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. 
5.5 Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 
5.6 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 
5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU 
6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 
6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 
6.3 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci má nárok na zmenu dopravcu v objednávke, na základe súhlasu kupujúceho. 
6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 
6.5 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. Dodacie podmienky sú súčasťou príloh obchodných podmienok. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

7.2    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

7.2.1    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

7.2.2    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

7.2.3    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

7.2.4    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

7.2.5    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

7.4    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje den, kdy se Prodávající o reklamaci dozvěděl. 

7.5    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Reklamační řád je součástí přílohy obchodních podmínek. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží fyzickým převzetím zboží. 

8.2    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3    Kupující má právo se obrátit na reklamační oddělení prostřednictvím emailové adresy: servis@sharks-cz.cz 

8.4    Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku se v případě mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů může kupující obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. V případě mezinárodního mimosoudního řešení sporů se může kupující obrátit na ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) na webové adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Více informací na https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

8.6    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě výpisu z obchodního rejstříku. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, společnost je u úřadu vedena pod evidenčním číslem 00055306. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. Ochrana osobných údajov 
9.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie GDPR”) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu. 

 
10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES 
10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu. 
10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

 
11. DORUČOVANIE 
11.1 Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho objednávke. 

 
12. Záverečné ustanovenia 
12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I). 
12.2 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. 
12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. 
12.4 Všetok obsah webových stránok predávajúceho (fotografií, produktových textov aj dizajn) je vo vlastníctve predávajúceho. Neoprávnené zverejnenie, tj. Zverejnenie niekým, kto nie je autorom diela, alebo nemá na zverejnenie príslušnú licenciu (súhlas) bude považovaní za porušenie autorských práv a bude riešené právnym oddelením spoločnosti. Nerozlišuje sa, či bolo autorské dielo zverejnené ku komerčnému alebo nekomerčnému účelu. 
12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: sídlo spoločnosti Steen QOS, s.r.o., Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice, adresa elektronickej pošty odbyt@sharks-cz.cz, telefón +420 737 475 898. Adresa expedičného skladu je totožná s adresou sídla spoločnosti. 
 
Vo Vojkoviciach dňa 17.1.2020 

Upozorňujeme našich zákazníkov, že prepravca NIE JE náš zamestnanec a my nemôžeme nijako ovplyvniť jeho konanie. Toto sa týka najmä domluvy v hodine doručenia zásielky, prípadne jeho telefonickom avíze vopred (aj keď to vždy pripíšeme do poznámok pre dopravcu). Ak ste neboli spokojní s konaním vodiča, je nutné sa vždy obrátiť na daný dispečing alebo vedúceho Vašej dodacej pošty. 

1. PRÍLOHY OBCHODNÝCH PODMIENOK 

Reklamačný poriadok spoločnosti Steen QOS s.r.o. .: 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. 

Všeobecné ustanovenia 
Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zák. č. 90/2012 Zb., Obchodný zákonník, zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, zák. č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa a zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení a vzťahuje sa na spotrebný tovar zakúpený u spoločnosti Steen QOS s.r.o., u ktorého sú v záručnej dobe riadne uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady. 

Predávajúcim je spoločnosť Steen QOS s.r.o. (Ďalej len “Predávajúci”). 

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prevzatím tovaru na pošte či od prepravcu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.¨ 

Záručné podmienky 
Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že zistí na tovare vady, je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo inak nezaistí, aby bol tovar prehliadnuté v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. 

V prípade mechanického poškodenia obalu tovaru pri prevzatí od dopravcu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tohto tovaru. Pokiaľ bude pri prehliadke zistené zjavné poškodenie tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť o tomto záznam za prítomnosti dopravcu a prevzatie odmietnuť. Pokiaľ kupujúci prevzatie tovaru neodmietne, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku. V prípade odmietnutia tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave bude kupujúcemu zaslaný bezplatne nový výrobok. 

Podpisom prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím a potvrdzuje, že dodaný tovar je nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené počas dopravy nebude braný ohľad. Výnimku tvorí také poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takom prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do troch dní od prevzatia tovaru. 

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane príslušného návodu na obsluhu daného výrobku. V prípade užívania výrobku v rozpore s návodom na obsluhu nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto konaním vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude uznaná ako neoprávnená. 

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebením, ktoré bolo spôsobené obvyklým užívaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prachu, vody, atď.) Do zariadenia. Rovnako sa bude postupovať v prípade vzniku vady v dôsledku prepätia v rozvodnej sieti. Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami, alebo nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka rovnako nevzťahuje. 

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. 

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zák. č. 90/2012 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení. 

III. Záručná doba 
 
Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. 
 
Uvedené záručné doby sú určené pre koncových zákazníkov. 

Vybavenie reklamácie 
Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, 
 
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špedičnou spoločnosťou, poštou a pod.). Kupujúci je povinný priložiť reklamačný formulár 
 
Zásielka s reklamovaným tovarom zaslaná prepravnou službou kupujúcim – na vlastné náklady – musí byť viditeľne označená nápisom “REKLAMÁCIA” a musí obsahovať tieto náležitosti: 
 
– reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva 
 
– kópiu nákupného dokladu 
 
– platný záručný list 

– riadne vyplnený reklamačný formulár (ten potom musí obsahovať podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje, kontaktné údaje kupujúceho atď.) 
 
Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý. 

V prípade zaslania chybného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný, so všetkými jeho súčasťami a v pôvodnom obale. Predajca nie je povinný prijať na reklamáciu tovaru, ak nebude odovzdaný s požadovanými súčasťami. 

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú. 

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru, 
 
– uzná reklamáciu ako oprávnenú a vybaví ju 
 
– ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania 
 
– odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu 
 
– reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu 

O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. 

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. 

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie predávajúci kupujúceho automaticky, po vybavení reklamácie písomne, na adresu kupujúceho. 

Záverečné ustanovenia 

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1. 2007. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené. 

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného / opraveného tovaru, tovar v garančné prehliadke alebo tovar v záručnej či pozáručnej oprave (ďalej len “tovar”) do 7. dní od prijatia správy o vyriešenie, bude účtovaný skladovacie poplatok 50 Sk za každý aj začatý deň skladovania (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných). Ak úschova tovaru presiahne 100 dní, udeľuje kupujúci / objednávateľ opravy súhlas s jeho likvidáciou. 

Ako postupovať pri reklamácii: 

Vážený zákazník, 

radi by sme Vám ponúkli niekoľko praktických rád, pre vhodné a bezproblémové zasielanie reklamovaného tovaru. Viď. nižšie nájdete jednoduchý a stručný návod, ako postupovať pri uplatnení reklamácie. Ak dodržíte uvedené pokyny, Vaša reklamácia bude zaslaná späť k Vám riadne opravená a navyše podstatne skôr, než v 30- dňovej lehote, ktorú ukladá zákon. 

Vhodné balenie – originálny kartón 

Starostlivo zabaľte Vašu reklamáciu do originálneho, prípadne do náhradného (odolného) kartónu. Vnútorné výplne môžete nahradiť vrstvou baliaceho alebo novinového papiera, molitanom a pod. Nezabudnite odstrániť náplne – vodu u domácich vodární, benzín pri motorových píl apod. Stroj odosielajte v polohe, v ktorej bol umiestnený v originálnom obale, (vhodné je označiť nálepkou so šípkou). 

Priložte potrebné doklady 

Originál záručného listu 

Vrátane vyplnených informácií – názov tovaru, dátum predaja a pečiatka predajcu. 

Prodejnídoklad 

originál dokladu si ponechajte kvôli prípadnej možnej strate 

Reklamačný list 

Vrátane reklamovanej chyby, ktorú presne pomenujte. Ďalej uvedenie Vášho mena, adresy, telefónneho spojenia, prípadne ďalších kontaktných informácií. 

najvýhodnejší spôsob 

V mieste predaja/kúpa tovaru 

Odovzdaním Vašej reklamácie predajcovia Vaša starosť o ďalší priebeh vybavovania končí. Predajca v spolupráci s naším servisným strediskom vybaví odvoz tovaru, opravu a včasné vrátenie späť k predajcovi. Ďalej Vás vyrozumie o vyzdvihnutí vybavenej reklamácie. 

Odoslaním Vašej reklamácie na adresu servisného strediska 

Výhodou tohto spôsobu je rýchlejšie vybavenie Vašej reklamácie. Reklamácia od Vás odchádza priamo na servisné stredisko (nehrozí zdržanie u predajcu). Však zákazník si hradí odoslanie reklamácie na servisné stredisko sám. 

Osobným dovozom zákazníka do miesta servisného strediska 

Podľa Vašej telefonického dohovoru s servisným technikom, je možné si dohodnúť termín opravy prípadne odbornú konzultáciu a reklamáciu osobne zaviezť do miesta servisného strediska. 

Veríme, že služby spoločnosti Steen QOS s.r.o. Vám budú maximálne vyhovovať. Neváhajte nás kontaktovať pri akomkoľvek probléme, radi pomôžeme k Vašej spokojnosti. 

Váš team Steen QOS s.r.o. 

DODACIE PODMIENKY 
 
Osobný odber je možný v dňoch pondelok-piatok od 7: 30-16: 00 hod na adrese sídla spoločnosti: Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice, Česká republika. Pre osobný odber je nutné vytvoriť objednávku a potom vyčkať na výzvu k odberu, ktorá príde elektronicky na email zadaný v objednávke. Termín je možné tiež dohodnúť na telefóne +420 737 475 898 alebo na emaile odbyt@sharks-cz.cz 
 
Dodanie tovaru prepravcom 
 
S súčasnej dobe tovar zasielame spoločnosťou Geis. 
 
 
Prevzatie tovaru 
Pri dodaní je Kupujúci, povinný ihneď prekontrolovať stav zásielky – počet balíkov, neporušenosť kartónov atď. A odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Je veľmi dôležité zhodnotiť stav dodaného tovaru, ak Kupujúci prevezme poškodenú zásielku a potom zistí, že je tovar tiež poškodené, je nutné túto skutočnosť do 3 pracovných dní ohlásiť dopravcovi a vyriešiť s ním reklamáciu. 
cena dopravy 
 
Cena dopravy po SR vr. DPH je 5€ nebo 20€ (Podľa váhy, rozmerov a bezpečnosti dopravy výrobkov)