SERVIS

Reklamačný poriadok spoločnosti Steen QOS s.r.o. .:

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a vzťahuje sa na spotrebný tovar zakúpený u spoločnosti Steen QOS s.r.o., u ktorého sú v záručnej dobe riadne uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

Predávajúcim je splečnosti Steen QOS s.r.o. (Ďalej len "Predávajúci").

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prevzatím tovaru na pošte či od prepravcu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

II. záručné podmienky

Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že zistí na tovare vady, je povinný ich bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Ak kupujúci tovar neprehliadne alebo inak nezaistí, aby tovar bol prehliadnutý v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

V prípade mechanického poškodenia obalu tovaru pri prevzatí od dopravcu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tohto tovaru. Pokiaľ bude pri prehliadke zistené zjavné poškodenie tovaru, je kupujúci povinný vyhotoviť o tomto záznam za prítomnosti dopravcu a prevzatie odmietnuť. Pokiaľ kupujúci prevzatie tovaru neodmietne, môže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke len za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku. V prípade odmietnutia tovaru z dôvodu poškodenia pri preprave bude kupujúcemu zaslaný bezplatne nový výrobok.

Podpisom prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím a potvrdzuje, že dodaný tovar je nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené počas dopravy nebude braný zreteľ. Výnimku tvorí také poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takom prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do troch dní od prevzatia tovaru.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane príslušného návodu na obsluhu daného výrobku. V prípade užívania výrobku v rozpore s návodom na obsluhu nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto konaním vzniknú sám a ich následná reklamácia bude považovaná ako neoprávnená.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebením, ktoré bolo spôsobené obvyklým užívaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako aj použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prachu, vody, atď.) Do zariadenia. Rovnako sa bude postupovať v prípade vzniku vady v dôsledku prepätia v rozvodnej sieti. Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami, alebo nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka rovnako nevzťahuje.

Pri tovare predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

III. Záručná doba

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

Uvedené záručné doby sú určené pre koncových zákazníkov.

IV. vybavenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom,

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou (špedičnou spoločnosťou, poštou a pod.). Kupujúci je povinný priložiť reklamačný formulár

Zásielka s reklamovaným tovarom zaslaná prepravnou službou kupujúcim - na vlastné náklady - musí byť viditeľne označená nápisom "REKLAMÁCIA" a musí obsahovať tieto náležitosti:

- Reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva

- Kópiu nákupného dokladu

 
- Platný záručný list

 
- Riadne vyplnený reklamačný formulár (ten potom musí obsahovať podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje, kontaktné údaje kupujúceho atď.)

 
Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

V prípade zaslania chybného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný, so všetkými jeho súčasťami av pôvodnom obale. Predajca nie je povinný prijať na reklamáciu tovaru, ak nebude odovzdaný s požadovanými súčasťami.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný manipulačný poplatok podľa aktuálneho cenníka a tovar bude na náklady kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

-uzná reklamáciu ako oprávnenú a vybaví ju

- Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania

- Odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu

- Reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu

O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie predávajúci kupujúceho automaticky, po vybavení reklamácie písomne, na adresu kupujúceho.

V. Záverečné ustanovenia

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1. 2007. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného / opraveného tovaru, tovar v garančné prehliadke alebo tovar v záručnej či pozáručnej oprave (ďalej len "tovar") do 7. dní od prijatia správy o vyriešenie, bude účtovaný skladovacie poplatok 50 Sk za každý aj začatý deň skladovania (tento poplatok zahŕňa najmä manipuláciu, priestor na uschovanie a poistenie cudzích vecí hnuteľných). Ak úschova tovaru presiahne 100 dní, udeľuje kupujúci / objednávateľ opravy súhlas s jeho likvidáciou.

Ako postupovať pri reklamácii:

Vážený zákazník,
radi by sme Vám ponúkli niekoľko praktických rád, pre vhodné a bezproblémové zasielanie reklamovaného tovaru. Viď. nižšie nájdete jednoduchý a stručný návod, ako postupovať pri uplatnení reklamácie. Ak dodržíte uvedené pokyny, Vaša reklamácia bude zaslaná späť k Vám riadne opravená a navyše podstatne skôr, než v 30- dňovej lehote, ktorú ukladá zákon.

1. Vhodné balenie - originálny kartón

Starostlivo zabaľte Vašu reklamáciu do originálneho, prípadne do náhradného (odolného) kartónu. Vnútorné výplne môžete nahradiť vrstvou baliaceho alebo novinového papiera, molitanom a pod. Nezabudnite odstrániť náplne - vodu u domácich vodární, benzín pri motorových píl a pod. Stroj odosielajte v polohe, v ktorej bol umiestnený v originálnom obale, (vhodné je označiť nálepkou so šípkou).

2. Priložte potrebné doklady

Originál záručného listu
Vrátane vyplnených informácií - názov tovaru, dátum predaja a pečiatka predajcu.
Prodejnídoklad
originál dokladu si ponechajte kvôli prípadnej možnej strate
Reklamačný list
Vrátane reklamované chyby, ktorú presne pomenujte. Ďalej uvedenie Vášho mena, adresy, telefónneho spojenia, prípadne ďalších kontaktných informácií.

3. Najvýhodnejšie spôsob

V mieste predaja / kúpa tovaru
Odovzdaním Vašej reklamácie predajcovia Vaša starosť o ďalší priebeh vybavenia končí. Predajca v spolupráci s naším servisným strediskom vybaví odvoz tovaru, opravu a včasné vrátenie späť k predajcovi. Ďalej Vás vyrozumie o vyzdvihnutí vybavenej reklamácie.

Odoslaním Vašej reklamácie na adresu servisného strediska
Výhodou tohto spôsobu je rýchlejšie vybavenie Vašej reklamácie. Reklamácia od Vás odchádza priamo na servisné stredisko (nehrozí zdržanie u predajcu). Však zákazník si hradí odoslanie reklamácie na servisné stredisko sám.

Osobným dovozom zákazníka do miesta servisného strediska
Podľa Vašej telefonického dohovoru s servisným technikom, je možné si dohodnúť termín opravy prípadne odbornú konzultáciu a reklamáciu osobne zaviezť do miesta servisného strediska.

Veríme, že služby spoločnosti Steen QOS s.r.o. Vám budú maximálne vyhovovať. Neváhajte nás kontaktovať pri akomkoľvek probléme, radi pomôžeme k Vašej spokojnosti.

Váš team Steen QOS s.r.o


Prijat'
Tento web používa cookies na dosiahnutie potrebnej funkcionality súbory cookie. Ďalším jeho použitím s týmto súhlasíte.Ďalšie informácie